Seda veebisaiti kasutades nõustute küpsiste kasutamisega, nagu on kirjeldatud meie privaatsuspoliitikas.

- Projekti tulemused

ERgonomics ER153

Euroopa naabrusinstrumendi raames viidi ellu projekt ER153 „Ergonomics“

Mustvee Tervis Sihtasutus korraldas 14. juunil 2022 kaasamise päevale ja Eesti raviasutuste töötajate kogemustevahetusele pühendatud veebikonverentsi “Projekti ER153 “ERgonoomika” tulemused”.

Lõppüritus oli suunatud Eesti Haigekassa, kolme hoolekandeasutuse, sealhulgas Mustvee Tervise ning kahe kohaliku omavalitsuse esindajatele.

Arutelus võtsid aktiivselt osa Mustvee Tervisekeskuse, Peipsiveere Hooldekeskuse ja Alutaguse Hooldekeskuse töötajad.

Eesti EL-i välispiiri programmi 2014-2020 kaasrahastatud projekt ER153 „Professionaalsete ja kohalike kogukondade koostöö tervishoiuteenuste kvaliteedi, rehabilitatsiooni ja sotsiaalse kaasatuse (ergonoomika) parandamiseks“ viidi Eesti poolel täielikult ellu. Projektiga alustati 1. septembril 2020, rakendusperiood lõppes juunis 2022. Mustvee Tervisekeskuse TE eelarve oli 64 731 eurot.

Projekti tulemusena tõstsid oma kutsekvalifikatsiooni 20 Mustvee Tervis SA töötajat. Projektis rõhutati vajadust tähelepanelikuma lähenemise järele erivajadustega inimestele kui kõigile patsientidele võrdse ja vaba ligipääsuna sotsiaalkindlustusele ning ergonoomiliste lahenduste juurutamist igapäevaelus.

Mustvee Tervis rikastas projekti vahenditega meditsiiniinventari ja -aparatuuri komplekti ning tõstis ligipääsetava keskkonna taset, et parandada patsientide elukvaliteeti ja organisatsiooni töötingimusi.

Projekti tegevused sisaldasid kaasamispäevi, mille eesmärk oli muuta ühiskond tolerantsemaks ja tähelepanelikumaks erivajadustega inimeste igapäevase elukvaliteedi suhtes.

Esimene Kaasatuse päev toimus 2021. aasta septembris Mustvee linna kohalike koolide õpilaste osavõtuga. Üritus andis külastajatele praktilise aspekti, „modelleerides“ puuet ning „tunnetades“ erivajadusi ja -hoiakut lihtsas igapäevaelus.

Teine Kaasatuse päev korraldati veebipõhises vormingus, mis oli avatud avalikele teenuste osutajatele, kohalikele ametiasutustele, vabaühendustele ja teistele meditsiini- ja sotsiaalorganisatsioonide teenuste potentsiaalsetele kasutajatele. Konverents päädis Mustvee Tervisekeskuse ja tervishoiuasutuse Peipsiveere Hooldekeskuse töötajate ühise töötoaga teadmiste jagamiseks ning kogemuste ja parimate praktikate vahetamiseks.

Projekti raames valmis neli videot, mis katavad erinevaid teemasid, nagu üldteave projekti kohta, asutuse poolt kohalikele elanikele pakutavad teenused ja videopeegeldus kahest kaasamispäevast, mille viis läbi Eesti juhtiv kasusaaja.

Projekti tulemused:

* 20 töötajat läbisid ametialaseid koolitusi;

* kahes haiglapalatis ja ravitoas renoveeriti põrand, lagi, seinad ja torustik;

* täiendati inventari - haigla patsientide heaolu parendamiseks soetati multifunktsionaalsed voodid, kapid, potitoolid, sirmid, õe kutsung;

* teeninduse parendamiseks soetati ravimikapp, nõudepesumasin, pesumasin, uriinianalüsaator, kvartslambid, hapnikukontsentraator, invatoolid, autoklaav;

* füsioteraapia ruumi soetati massaažilauad, magnetteraapia seadmed;

* viidi läbi Kaasatuse Päev koolide õpilaste osalemisega;

* viidi läbi veebi konverents ja selle käigus toimus kogemuste vahetus;

* valmistati 4 videot: üldteave projekti kohta; asutuse poolt kohalikele elanikele pakutavad teenused ning läbi viidud kahe kaasamispäevavideopeegeldus.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projekti ER153 kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Mustvee Tervis SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

  • Hits: 446