Seda veebisaiti kasutades nõustute küpsiste kasutamisega, nagu on kirjeldatud meie privaatsuspoliitikas.

ER196 - InSociety

Mustvee Tervis Sihtasutus, Mustvee Vallavalitsus ja Alutaguse Vallavalitsus osalevad projektis ”InSociety - From Inclusion Days to an Inclusive Society”. Projekti juhtpartneriks on Mustvee Tervis SA, projekti kogu eelarve on 110 000 eurot, millest Eesti EL välispiiri programmi 2014-2020 toetus on 99 000 eurot. Tegevused viiakse ellu perioodil 04.05.2023 – 03.11.2023.

Projekti üldeesmärk on suurendada Mustvee Tervis SA projekti "ERgonoomika" tulemuste nähtavust läbi projekti parimate praktikate ehk "Kaasamispäevade" laiema rakendamise. Projekti tegevused on üles ehitatud sellistele põhimõtetele, mis tekkisid projekti "ERgonoomika" ja "Kaasamispäevade" praktika raames ja need on järgmised:
Kolm "Kaasamispäeva", s.o 1 päev iga projektipartneri juures. Kaasamispäevade raames tutvustatakse projekti "ERgonoomika" raames parimaid praktikaid puuetega inimeste igakülgseks kaasamiseks ühiskonnaellu ning tutvustatakse ja analüüsitakse projekti "ERgonoomika" tulemusi eesmärgiga suurendada tulemuste nähtavust ja selle projekti mõju laiendamist kõigile partneritele ja üldsusele.

Kehaliste võimete arendamiseks soetatakse 3 (s.o 1 igale projektipartnerile) ergonoomiliste treeningseadmete komplekti puhkealadega. Puhkenurkades saab nii puhata kui ka teistega aega veeta ja suhelda. Ergonoomiliste treeningseadmete komplektide abil on võimalik luua keskkond, kus on igapäevased võimalused puuetega inimeste sotsiaalseks lõimumiseks ja kaasava ühiskonna arendamiseks.

„Kaasamise päevade“ raames toimub ka 3 kohtumist treener-füsioterapeudiga (1 päev iga partneri juures), kelle professionaalsel juhtimisel saavad ürituse külastajad ja eriti erivajadustega inimesed tutvuda treeningvahendite ja elementaarsete tervist edendava kehalise tegevusega.

Kuigi juurdepääsetavus ja universaalne disain on vajalikud eelkõige puuetega inimestele, on selle mõju palju laiem: see teeb elu lihtsamaks igaühel, olenemata vanusest või võimetest. Seetõttu on projekti elluviimise kasusaajateks kõik kasutajarühmad, naised, lapsed, puuetega inimesed, eakad. Puuetega ja eakate inimeste eeliseks on aktiivne kaasamine ühiskonnateenustesse ergonoomiliste treeningseadmete abil. Ergonoomilised treeningseadmed aitavad eakatel ja puuetega inimestel olla aktiivsed ühiskonnaliikmed ning tunda igapäevaelus sobivat kehalist tegevust ja ergonoomika põhitõdesid. Teiste kasutajagruppide kasu seisneb selles, et kui nad puutuvad igapäevaselt kokku erivajadustega inimestega, õpivad nad olema tolerantsemad ning selle tulemusena areneb neist inimestest kaasav ühiskond, kus kõik on võrdsed, olenemata sellest, kas nad on noored või vanad, puudega või mitte.


Projekti InSociety ER196 kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Mustvee Tervis SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

  • Hits: 502

SA Mustvee Tervis konverents

  • Hits: 677

ER153 esimese perioodi tegevused

01.01.2021 lõppes projekti ER153 esimene periood. Projekti esimesel perioodil osalesid Mustvee Tervis SA esindajad projekti juhtgrupi koosolekutel 09.02.2020 ja 12.12.2020 Zoomis. Arutati projekti eesmärke, tegevuskava ja oodatavaid tulemusi, viidi läbi projektitegevuste elluviimise seire. Arutati aruandluse, auditi ja rahavoogude küsimusi. Arutati võimalikke muudatusi projekti tegevuste kulustruktuuris ja vormingus, mis põhinevad COVID-19 pandeemia põhjustatud piirangutel osalevates riikides.

ER153 esimese perioodi tegevused

Projekti esimesel perioodil osteti Mustvee Tervis SA töötajatele ja patsientidele kasutamiseks uut inventari.  Mustvee haiglasse soetati uued voodid koos madratsite ja voodipesuga, lisaks said tellitud mugavad ja kaasaegsed voodikapid söögilauadega. Uue massažilauaga saab füsioteraapia teenus mõnusamaks, ratastoolid aga tõstavad ligipääsetava keskkonna tase liikumise erivajadustega patsientide jaoks. Täiustatakse ka meditsiinilisi seadmeid: kasutusele tuli uus ultraheliaparaat. Magnetteraapia aparaat erinevate aplikaatooritega võimaldab nüüd Tervisekeskuses ka magnetravi pakkuda.

Projekti esimesel perioodil viidi läbi 2 koolitust Mustvee Tervis SA töötajatele. Esimeses: „Dementsete eakate hooldus“ osales 13 inimest, teises: „Lamatiste ja haavandite ennetamine ja ravi“ – 11 inimest. Selle tulemusel on haigla personali teadmised patsientide hooldamisest kasvanud. Kahjuks pakuvad koolitusettevõtted koroonaviiruse põhjustatud tingimustes tavapärasest vähem koolitusi, mistõttu paljusid kursusi ei pakuta. Juhtrühma liikmed jälgivad pakutavaid meditsiinikursusi pidevalt. Tõenäoliselt on projekti teisel perioodil (jaanuar-august 2020) võimalik läbi viia rohkem koolitusi meditsiinitöötajatele.

Kahjuks ei olnud koroonaviiruse põhjustatud tingimustes esimesel perioodil võimalik Eesti ja Venemaa poolega läbi viia personali ühist väljaõpet ja kogemuste vahetamist. Samuti ei olnud koronaviiruse põhjustatud tingimustes piirangute tõttu võimalik kaasamispäevi läbi viia. Juhtrühma detsembri koosolekul arutati mõnede kavandatud ürituste veebirežiimi viimise võimalusi. Veebruari lõpuks otsustavad partnerid, kuidas planeeritud tegevused toimuvad ja milliseid muudatusi eelarves see kaasa toob.


During the first project period, the representatives of Mustvee Health TE participated in the meetings of the project Steering Group on 02.09.2020 and on 22.12.2020 in Zoom. The goals, the action plan and the expected results of the project were discussed, the implementation of project activities was monitored.  The issues of reporting, audit and financial flows were negotiated. Possible changes in the structure of expenses and the format of the project’s activities, which are based on the restrictions caused by the COVID-19 pandemic in participatiing countries, were discussed. 
During the first project period the three sets of equipments (1 – special beds, wheelchairs, bedside tables and mattresses; 2 – equipment for physio therapeutic treatments; 3 – spare parts/consumables) were purchased and partly installed in the Mustvee Health TE for use of staff and patients.

During the first period of the project, 2 trainings for Mustvee Healtd TE personal were conducted. The first: “Сaring for elderly with dementia” was attended by 13 people, the second: “Prevention and care of bedsores and ulcers” by 11 people. A coffee breaks were organized for the participants. As a result, the hospital staff’s knowledge of patient care has improved.

Unfortunately, in the conditions caused by the coronavirus, training enterprises offer fewer trainings than usual, so many courses have not been delivered. The members of the Steering Group constantly monitor the proposed medical courses. It is likely that in the second period it will be possible to conduct more trainings for hospital staff.

Unfortunately, under the conditions caused by the coronavirus, it was not possible to conduct joint training and exchange of experience of personnel from the Estonian and Russian sides during the first period.

Unfortunately, under the conditions caused by the coronavirus, it was not possible to hold the Inclusion Days because of restrictions.

At the 2nd meeting of the SG, the possibilities of transferring some of the planned events to the online mode were discussed. By the end of February, the partners will decide how the announced activities will be carried out and what changes in the budget this will cause.
To inform public about the activities of the project, the press-release and information about the project was published on the website of Mustvee Health TE. Information about the project and activities was published in a local newspaper «Peipsirannik» in November 2020. The scheduled Kick-off Meeting did not take place due to the COVID-19 pandemic restrictions. During the second SG meeting the possibilities of alternative solutions for the organisations and performing of the soft activities and public events and corresponding changes in the budget were discussed.


Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Antud väljaanne valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Mustvee Tervis SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

  • Hits: 427

ER 153 II perioodi tegevused

Teisel projektiperioodil (jaanuar – august 2021) osalesid Mustvee Tervis SA esindajad projekti juhtrühma koosolekutel 21.04.2021 ja 30.04.2021 Zoomis. Arutati projekti eesmärke, tegevuskava ja saavutatud tulemusi, jälgiti projekti tegevuste elluviimist. Arutati aruandluse, auditi ja rahavoogude küsimusi. Partnerid arutasid ja leppisid kokku kulude struktuuri ja projekti tegevuste läbiviimise vormi muudatuste osas, mis on tingitud COVID-19 pandeemia põhjustatud piirangutega. Partnerid koostasid projekti muudatuste taotluse, mille esitas juhtpartner Programmile ning mille alusel sai kirjutatud alla Lisa nr 1 projekti lepingule. Põhilised muudatused olid seotud projekti tegevuste osalise üleviimisega e-keskkonda ning vabanenud vahendite suunamisega täiendavateks investeeringuteks.


Teise projektiperioodi jooksul osteti meditsiinilisi seadmeid juurde: patsientide jaoks varustus – potitoolid, sirm (ruumijagaja), õekutsungsüsteem; ravimise jaoks seadmed – uriinianalüsaator, kvartslambid, hapniku kontsentraator, ravimitekapp; teenuste parandamiseks seadmed – nõudepesumasin ja pesumasin. Ruumid, kuhu paigaldati uusi seadmeid, renoveeriti samuti projekti raames. Kahes haiglapalatis ja protseduuriruumis remonditi põrand, lagi, seinad ja veetorustik. Soetati IT seadmete komplekt koos sülearvutiga, et saaks edasisi üritusi e-keskkonnas läbi viia.

Projekti raames said asutuse töötajad osaleda koolitustel oma professionaalsete teadmiste ja oskuste parendamiseks.


Projekti kolmas periood kestab 01.09.2021-31.12.2021. Selle perioodi jooksul  viiakse läbi veel koolitusi töötajatele, organiseeritakse partnerorganisatsioonide töötaate ühist veebikoosolekut, korraldatakse Kaasatuste päevi ning hangitakse praeguseks ostmata jäänud seadmed ja tarvikud.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Antud väljaanne valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Mustvee Tervis SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

  • Hits: 779

More Articles …