Seda veebisaiti kasutades nõustute küpsiste kasutamisega, nagu on kirjeldatud meie privaatsuspoliitikas.

ER196 InSociety videomaterjal

Projekt ”InSociety - From Inclusion Days to an Inclusive Society”, milles osalesid partneritena Mustvee Tervis Sihtasutus, Mustvee Vallavalitsus ja Alutaguse Huvikeskus on ellu viidud. Projekti juhtpartneriks oli Mustvee Tervis SA, projekti kogu eelarve oli 110 000 eurot, millest Eesti EL välispiiri programmi 2014-2020 toetus on 99 000 eurot. Tegevuste elluviimise periood oli 04.05.2023 – 03.11.2023.

Projekti üldeesmärgiks oli Mustvee Tervis SA projekti "ERgonoomika" tulemuste nähtavuse suurendamine läbi projekti parimate praktikate ehk "Kaasamispäevade" laiema rakendamise.

Peamiseks tegevuseks oli kolme "Kaasamispäeva" korraldamine, 23. oktoobril toimus üritus juhtpartneri SA Mustvee Tervis juures, mida külastasid ka Programmi esindajad. 26. oktoobril Alutaguse Huvikeskus organiseeris Kaasamispäeva Mäetaguse Rahvamaja juures. 02. novembril kell 14.00 toimus vastav üritus Mustvee Rannapargis. Kaasamispäevadel tutvustati projekti "ERgonoomika" raames parimaid praktikaid puuetega inimeste igakülgseks kaasamiseks ühiskonnaellu. Selliste ürituste kaudu loodetakse muuta ühiskond tolerantsemaks ja tähelepanelikumaks erivajadustega inimeste igapäevase elukvaliteedi suhtes.

Tähtsaks tegevuseks oli kolme ergonoomiliste treeningväljaku puhkealadega rajamine, millega loodetakse luua keskkond, kus on igapäevased võimalused puuetega inimeste sotsiaalseks lõimumiseks ja kaasava ühiskonna arendamiseks. Puhkenurkades saavad eakad ja erivajadustega inimesed puhata ja teistega aega veeta ja suhelda. Treeningseadmed olid valitud lähtudes sellest, et võimlemine oleks kättesaadav eakatele ja erivajadustega inimestele, kuid samal ajal huvitav ka noortele - sellega tekitati alad, kus erinevad põlvkonnad ja eriliste füüsiliste võimetega inimesed saavad kokku. Kuigi juurdepääsetavus ja universaalne disain on vajalikud eelkõige puuetega inimestele, on selle mõju palju laiem: see teeb elu lihtsamaks igaühel, olenemata vanusest või võimetest. Seetõttu on projekti kasusaajateks kõik kasutajarühmad - naised, lapsed, puuetega inimesed, eakad. Puuetega ja eakate inimeste eeliseks on aktiivne kaasamine ühiskonnateenustesse ergonoomiliste treeningseadmete abil. Ergonoomilised treeningseadmed aitavad eakatel ja puuetega inimestel olla aktiivsed ühiskonnaliikmed ning tunda igapäevaelus sobivat kehalist tegevust ja ergonoomika põhitõdesid. Teiste kasutajagruppide kasu seisneb selles, et kui nad puutuvad igapäevaselt kokku erivajadustega inimestega, õpivad nad olema tolerantsemad ning selle tulemusena areneb neist inimestest kaasav ühiskond, kus kõik on võrdsed, olenemata sellest, kas nad on noored või vanad, erivajadustega või mitte.

Vastvalminud ergonoomiliste seadmetega aladel toimuvad Kaasamispäevade raames kohtumised treener-füsioterapeudiga, kelle professionaalsel juhtimisel said ürituse külastajad tutvuda treeningvahendite ja elementaarsete tervist edendava kehalise tegevusega. Iga ergonoomilise seadme juures treener näitas harjutusi, keskendudes eakatele ja puuetega inimestele, seejärel inimesi   proovisid iga trenažööri ja treener andis näpunäiteid, kuidas saavad sugulased vajadusel eakale inimesele harjutamisel abiks olla.

Treeningute tagasiside oli positiivne. Pensionärid, eakad inimesed ja teised külastajad aktiivselt proovisid kõigil treeninguseadmetel harjutamist ja tegid koos treeneriga rühmavõimlemist. Loodetavasti leiavad väljakud ka edaspidi aktiivselt kasutust mõlema valla elanike ja külastajate hulgas.


Projekti InSociety ER196 kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Mustvee Tervis SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

  • Hits: 13

- Projekti tulemused

ERgonomics ER153

Euroopa naabrusinstrumendi raames viidi ellu projekt ER153 „Ergonomics“

Mustvee Tervis Sihtasutus korraldas 14. juunil 2022 kaasamise päevale ja Eesti raviasutuste töötajate kogemustevahetusele pühendatud veebikonverentsi “Projekti ER153 “ERgonoomika” tulemused”.

Lõppüritus oli suunatud Eesti Haigekassa, kolme hoolekandeasutuse, sealhulgas Mustvee Tervise ning kahe kohaliku omavalitsuse esindajatele.

Arutelus võtsid aktiivselt osa Mustvee Tervisekeskuse, Peipsiveere Hooldekeskuse ja Alutaguse Hooldekeskuse töötajad.

Eesti EL-i välispiiri programmi 2014-2020 kaasrahastatud projekt ER153 „Professionaalsete ja kohalike kogukondade koostöö tervishoiuteenuste kvaliteedi, rehabilitatsiooni ja sotsiaalse kaasatuse (ergonoomika) parandamiseks“ viidi Eesti poolel täielikult ellu. Projektiga alustati 1. septembril 2020, rakendusperiood lõppes juunis 2022. Mustvee Tervisekeskuse TE eelarve oli 64 731 eurot.

Projekti tulemusena tõstsid oma kutsekvalifikatsiooni 20 Mustvee Tervis SA töötajat. Projektis rõhutati vajadust tähelepanelikuma lähenemise järele erivajadustega inimestele kui kõigile patsientidele võrdse ja vaba ligipääsuna sotsiaalkindlustusele ning ergonoomiliste lahenduste juurutamist igapäevaelus.

Mustvee Tervis rikastas projekti vahenditega meditsiiniinventari ja -aparatuuri komplekti ning tõstis ligipääsetava keskkonna taset, et parandada patsientide elukvaliteeti ja organisatsiooni töötingimusi.

Projekti tegevused sisaldasid kaasamispäevi, mille eesmärk oli muuta ühiskond tolerantsemaks ja tähelepanelikumaks erivajadustega inimeste igapäevase elukvaliteedi suhtes.

Esimene Kaasatuse päev toimus 2021. aasta septembris Mustvee linna kohalike koolide õpilaste osavõtuga. Üritus andis külastajatele praktilise aspekti, „modelleerides“ puuet ning „tunnetades“ erivajadusi ja -hoiakut lihtsas igapäevaelus.

Teine Kaasatuse päev korraldati veebipõhises vormingus, mis oli avatud avalikele teenuste osutajatele, kohalikele ametiasutustele, vabaühendustele ja teistele meditsiini- ja sotsiaalorganisatsioonide teenuste potentsiaalsetele kasutajatele. Konverents päädis Mustvee Tervisekeskuse ja tervishoiuasutuse Peipsiveere Hooldekeskuse töötajate ühise töötoaga teadmiste jagamiseks ning kogemuste ja parimate praktikate vahetamiseks.

Projekti raames valmis neli videot, mis katavad erinevaid teemasid, nagu üldteave projekti kohta, asutuse poolt kohalikele elanikele pakutavad teenused ja videopeegeldus kahest kaasamispäevast, mille viis läbi Eesti juhtiv kasusaaja.

Projekti tulemused:

* 20 töötajat läbisid ametialaseid koolitusi;

* kahes haiglapalatis ja ravitoas renoveeriti põrand, lagi, seinad ja torustik;

* täiendati inventari - haigla patsientide heaolu parendamiseks soetati multifunktsionaalsed voodid, kapid, potitoolid, sirmid, õe kutsung;

* teeninduse parendamiseks soetati ravimikapp, nõudepesumasin, pesumasin, uriinianalüsaator, kvartslambid, hapnikukontsentraator, invatoolid, autoklaav;

* füsioteraapia ruumi soetati massaažilauad, magnetteraapia seadmed;

* viidi läbi Kaasatuse Päev koolide õpilaste osalemisega;

* viidi läbi veebi konverents ja selle käigus toimus kogemuste vahetus;

* valmistati 4 videot: üldteave projekti kohta; asutuse poolt kohalikele elanikele pakutavad teenused ning läbi viidud kahe kaasamispäevavideopeegeldus.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projekti ER153 kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Mustvee Tervis SA ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

  • Hits: 190

Lastekaitse spetsialist

Mustvee valla lastekaitse spetsialist võtab vastu aadressil Kastani 40, Mustvee linn

Nimi: Svea Auväärt
Telefon: +372 5345 1550
E-post: svea.auväärt[ät]mustvee.ee
Kabinet:

  • Hits: 238

Info patsiendile

REGISTREERIMINE HAIGLARAVILE
Iseseisva statsionaarse õendusabi järjekorda registreerimine toimub tööpäeviti 9.00-15.00 perearsti või teise raviasutuse arsti poolt telefonidel 7726 647 või 53751344.

NB! Tasulisele hooldusele võib registreerida patsient ise või tema esindajad.

HAIGLASSE RAVILE TULEVATE PATSIENTIDE VASTUVÕTT
Toimub järjekorda pandud päeval, soovituslikult 9.00 – 12.00 Dokumentide vormistamine toimub esimesel korrusel vastuvõtu ruumis. Patsienti abistab ja juhatab palatisse haigla töötaja

HAIGLASSE TULLES PALUME KAASA VÕTTA
* Isikut tõendav dokument
* Saatekiri haiglasse suunamise kohta
* Viimaste uuringute ja analüüside tulemused
* Ravimid, mida kasutate iga päev
* Vajaduse korral abivahendid (kepp,kargud)
* Vahetusjalatsid
* Isiklikud tarbeesemed
* Soovi korral võib omastega üleriided koju saata
* Palume mitte kaasa võtta suurt rahasummat ega väärisesemeid. (Kui siiski on selliseid esemeid kaasa võetud, siis saab need anda seifi hoiule.)

Haiglas on teil võimalus vaadata telerit, lugeda lehti ja raamatuid.

Õendusabi omaosalustasu ööpäevas – 18,26 (alates 01.aprillist 2023)

  • Hits: 355

Patsiendi meelespea

PATSIENDI MEELESPEA
* Ravil olles allub raviarsti ja õe korraldustele
* Hoiab palatis puhtust ja korda
* Hoiab toiduaineid koridori külmkapis (paki peal nimi ja palati number)
* Küsimuste tekkimisel või abi saamiseks pöördub valveõe poole
* Mobiiltelefoni kasutamine on haiglas lubatud juhul kui ei häiri teisi patsiente

HAIGLAS ON KEELATUD
* Omavoliliselt haiglast lahkuda
* Muuta arsti poolt määratud ravi
* Tekitada haiglale materiaalset kahju – aparatuuri, mööbli, pesu lõhkumine ja selle koju viimine
* Kasutada ametitelefone
* Suitsetada, tarbida alkoholi ja narkootilisi aineid

PATSIENTIDE KÜLASTUSAEG
Tööpäeviti 15.00 – 19.00
Puhkepäeviti 10.00 – 12.00 ja 15.00 – 19.00
Külastusajad on soovituslikud!

  • Hits: 260